Dobrý deň, táto webová stránka používa nevyhnutné súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Viac o cookies.
Jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

Anestéziológia
a intenzívna medicína

Doctor With Record
Sub Title Icon

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Tomáš Krivošík

Od februára 2023 pracuje ako detský anestéziológ
v našom novom zariadení na poskytovanie jednodňovej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
 • 20+ rokov skúseností
 • 13 rokov praxe v americkej nemocnici SKMC Abu Dhabi, UAE pod manažmentom Cleveland Clinic, Ohio, USA s medzinárodnou akreditáciou Joint Commission International
 • Špecialista v odbore detská kardio anestéziológia a intenzívna medicína
 • Zahraničné kurzy a profesionálne certifikáty
 • Certifikáty z detských resuscitačných kurzov BLS a PALS
Viac o lekárovi
Sub Title Icon

Vyšetrenia a služby

Ako to u nás prebieha?

Zákroky/vyšetrenia v diagnostickom centre Jessenius prebiehajú v sedácii alebo v celkovej anestézii. Rozdiel medzi sedáciou a celkovou anestéziou je na základe definície zmeny hĺbky stavu vedomia. Sedácia sa rozdeľuje do troch (3) úrovní, štvrtou (4.) úrovňou je celková anestézia. Prechod od minimálnej sedácie do celkovej anestézie je kontinuum a neexistuje jasne stanovená hranica medzi jednotlivými úrovňami.

Väčšina vyšetrení/zákrokov u nás prebieha v hlbokej sedácii alebo celkovej anestézii. Na začiatku privádzame anestetikum inhalačnou cestou cez tvárovú masku, ktorá sa prikladá na nos a ústa, tzv. inhalačný úvod. Prítomnosť zákonného zástupcu je pri úvode možná. Následne dôjde k zabezpečeniu žilového prístupu, ukončí sa prístup inhalačného anestetika a pokračuje sa v hlbokej sedácii/celkovej anestézii intravenóznou cestou. Je to najčastejšie volený postup u detí v predškolskom veku. Žilový prístup sa využíva aj na použitie kontrastu pre dané zobrazovacie vyšetrenie, ale aj pre prípad použitia iných intravenóznych liekov. Pacient absolvuje vyšetrenie/zákrok na spontánnej ventilácii za neustáleho monitorovania vitálnych funkcií a vedenia presného anestéziologického záznamu. Po vyšetrení/zákroku je dieťa prevezené a neustále monitorované na poanestetickom oddelení do návratu vedomia a stabilných vitálnych funkcií. V tejto fáze môže zákonný zástupca opäť svoje dieťa sprevádzať. Žilový prístup odstránime tesne pred prepustením do domácej starostlivosti.
Service Icon

PRÍJEM STRAVY A TEKUTÍN

Pre minimalizáciu závažného rizika aspirácie (vniknutie obsahu žalúdka do dýchacích ciest) je nutné, aby dieťa malo prázdny žalúdok. Naposledy môže dieťa jesť a piť nasledovne:
Číre tekutiny (voda, čaj, džús bez dužiny): 2 hodiny pred zákrokom
Materské mlieko: 4 hodiny pred zákrokom
Umelé mlieko: 6 hodín pred zákrokom
Ťažké jedlo: 8 hodín pred zákrokom
Service Icon

INFEKCIE DÝCHACÍCH CIEST

Deti, predovšetkým v predškolskom veku, majú 6 až 8 respiračných infektov ročne zväčša vírusového pôvodu. Zápalový proces v dýchacích cestách môže pretrvávať až 6 týždňov od odoznenia príznakov, ktorý spôsobuje ich hyperreaktivitu a podieľa sa na zvýšení rizika výskytu laryngospazmu, bronchospazmu, desaturácie, zápaľu plúc a neplánovaného príjmu do nemocnice. Ideálne by sme teda mali čakať až 6 týždňov, čo by však bolo veľmi nepraktické. Stav dieťaťa sa preto musí vyhodnotiť individuálne.

Všeobecne sa odporúča dodržať:
Minimálne 2 týždne od odoznenia príznakov ľahšieho priebehu
Minimálne 3 týždne od odoznenia priznakov ťažšieho priebehu (použitie antibiotik, postihnutie aj dolných dýchacích ciest)
Service Icon

OČKOVANIE

Sedácia a celková anestézia môžu ovplyvniť imunomodulačnú odpoveď organizmu na vakcínu a tým ovplyvniť jej bezpečnosť a efektívnosť. Vedľajšie účinky očkovania sa môžu objaviť od 2. dňa po očkovaní inaktivovanými vakcínami a od 7. – 21. dňa po očkovaní živou oslabenou vakcínou.

Odporúča sa dodržať odstup od očkovania nasledovne:
-1 týždeň po očkovaní inaktívnou vakcínou (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofilové nákazy, Hepatitída A, B, pneumokok, detská obrna, ľudský papilomavírus, chrípka, COVID-19, meningokok, kliešťová encefalitída)
-3 týždne po očkovaní živou oslabenou vakcínou (osýpky, mumps, ružienka, ovčie kiahne, rotavírus, tuberkulóza).
Ak dôjde k nedodržaniu časového odstupu od očkovania, od priebehu infektu dýchacích ciest, od vylúčenia príjmu stravy a tekutín, závažným novým faktom v anamnéze je vyšetrenie/zákrok v sedácii/celkovej anestézii kontraindikovaný a bude dohodnutý náhradný termín.
Sub Title Icon

Vyšetrenia a služby

Riziká spojené so sedáciou/celkovou anestéziou
a ich minimalizácia

Žiadna sedácia alebo celková anestézia nie je bez rizika. Nežiaduce a vedľajšie účinky sa rozdeľujú do troch skupín nadrobné, stredne závažné a závažné.
1. Drobné
• nauzea, zvracanie
• desaturácia – znížená saturácia krvi O2
• bradykardia – spomalenie srdcového rytmu
• hypotenzia – zníženie krvného tlaku
• alergická reakcia mierneho stupňa
• mimožilové podanie lieku
• zmätenosť a delirium asi u 18 % pacientov pri zobúdzaní
• predĺžený čas budenia až na niekoľko hodín
2. Stredne závažné
• apnoe – pauza v dýchaní
• obštrukcia dýchacích ciest
• bronchospazmus – zúženie dolných dýchacich ciest (ako pri astmatickom záchvate)
• neplánované prijatie do nemocnice
3. Závažné
• aspirácia – vdýchnutie žalúdočného obsahu do dýchacích ciest
• Laryngospazmus - náhly uzáver hlasiviek (čiastočný alebo úplný)
• anafylaktický šok
• zástava dýchania
• zástava srdca
• smrť
RIZIKO KOMPLIKÁCIÍ ZVYŠUJE:
Závažnosť ochorení dieťaťa, neúplnosť/zatajovanie dôležitých faktov v dotazníku, nedodržanie lačnenia, nedostatočný časový odstup od respiračného infektu, druh vyšetrenia/zákroku, nedodržiavanie medzinárodných štandardizovaných postupov pri vedení sedácie/celkovej anestézie, nedostatočné vybavenie pracoviska, nedostatočné monitorovanie životne dôležitých funkcií počas sedácie/celkovej anestézie a v poanestetickom období, predčasné prepustenie do domácej starostlivosti.

V diagnostickom centre Jessenius minimalizujeme riziko komplikácií:
Dodržiavaním medzinárodných štandardizovaných postupov (vrátane TIME OUT), stanovených svetovými organizáciami *ASA, *AAP, *AAPD, *JCI, *SPS a iných, riadnym predanestetickým vyšetrením, vyhodnotením rizík ešte pred samotným vyšetrením/zákrokom, následne zvolením vhodného postupu vedenia sedácie/celkovej anestézie, dostatočnou skúsenosťou anestéziológa
v oblasti detskej anestézie, pravidelným školením personálu v oblasti detskej resuscitácie podľa noriem *AHA, špičkovým prístrojovým vybavením na vedenie sedácie/celkovej anestézie a monitorovaním v pred-, peri- aj po anestetickom období, používaním najmodernejších liekov, dodržaním pravdivej a zrozumiteľnej komunikácie s právnymi zástupcami dieťaťa, prebratím jasného plánu v pred-, peri- aj poanestetickom období a aj pred prepustením do domácej starostlivosti.

*ASA – American Society of Anesthesiologists
*AAP - American Academy of Pediatrics
*AAPD – American Academy of Pediatric Dentistry
*JCI – Joint Commission International
*SPS – Society for Pediatric Sedation
*AHA – American Heart Association


Sub Title Icon

Vyšetrenia a služby

Postup pri návšteve v deň vyšetrenia/zákroku

 • Príchod 1 hodinu pred termínom vyšetrenia/zákroku
 • Štandardne bude pobyt trvať minimálne 3 hodiny
 • Doniesť všetky lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva (inhalátory…)
 • Pohodlné oblečenie – pyžamo, prezuvky
 • Doniesť obľúbenú hračku, knižku, tablet, hernú konzolu
 • Preberieme zmeny, ak nejaké nastali od vyplnenia dotazníku, dodržanie lačnenia, správneho odstupu od očkovania, respiračného infektu
 • Priniesť so sebou pediatrické predoperačné vyšetrenie nie staršie ako 7 dní (Má obsahovať rodinnú, osobnú, alergickú, liekovú, gynekologickú anamnézu, úrazy, hospitalizácie, chorobnosť, ak je dispenzarizované, terajšie ochorenie a objektívny nález)
  Samotná zdravotná dokumentácia pacienta nenahradzuje predoperačné vyšetrenie.
 • Predoperačné vyšetrenie od špecialistu, ak dieťa navštevuje odbornú ambulanciu nie staršie ako 3 mesiace pri stabilizovanom stave
 • Vyšetríme dieťa a zmeriame vstupné parametre vitálnych funkcií
 • Preberieme postup sedácie/celkovej anestézie na základe získaných informácií a s tým spojené riziká
 • Odpovieme na prípadné otázky
 • Preberieme inštrukcie pred prepustením do domácej starostlivosti
Sub Title Icon

Vyšetrenia a služby

Inštrukcie pri prepustení do domácej starostlivosti

 • Prepustenie domov v sprievode 2 dospelých osôb
 • Pokojový režim a zostať v domácom prostredí nasledujúcich 24 hodín
 • 24-hodinová starostlivosť zodpovednej dospelej osoby
 • Nevykonávať činnosti vyžadujúce rovnováhu a koordináciu (žiaden šport, kúpanie, chodenie po schodoch osamote...)
 • Začať pomaly s príjmom čírych tekutín, neskôr prejsť na ľahké jedlo (polievka, toast, ryža, jogurt...)
 • Návrat k norme môže u niekoho trvať aj 2 – 3 dni
Sub Title Icon

zazmluvnené poistovne

Jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína je v procese zazmluvňovania.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

Dotazník

Dotazník na stiahnutie

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

Jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína